Cách Ghi Phiếu Nhập Kho Theo Quyết Định 48 /2006/Qđ, Mẫu Phiếu Xuất Kho Theo Quyết Định 15 Và 48

Mẫu giấy nhập kho – Mẫu số 01-VT

Mẫu Phiếu nhập kho bằng Excel là biểu mẫu kế toán được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính. Phiếu nhập kho nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán. Ngoài ra, đi kèm phiếu nhập kho trong biểu mẫu kế toán thông dụng là mẫu phiếu thu, phiếu chi và phiếu xuất kho.

Đang xem: Cách ghi phiếu nhập kho theo quyết định 48

Phiếu thu

Phiếu chi

Phiếu xuất kho

Phiếu nhập kho theo Thông tư 200

Cách viết phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho – Mẫu số 01 – VT định dạng Excel được lập theo mẫu sau:

*

Nội dung cụ thể Mẫu phiếu nhập kho ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC như sau:

Đơn vị: ………………………….

Bộ phận: …………………………

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày …… tháng …… năm 20….Số: …………………………………….

Nợ: ………………………….Có: ………………………….

Họ và tên người giao: ………………………………………………………………………………………………………………

Theo……………………………. số…………………………….ngày……..tháng…….năm……..của…………………………

Nhập tại kho: ………………………………………………….địa điểm: …………………………………………………………

STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Theo chứng từ Thực nhập
A B C D 1 2 3 4
Cộng x x x x x

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Thực Hiện Cách Làm Cá Tra Kho Thơm (Dứa) Đậm Đà, Hấp Dẫn Ngay Tại Nhà

Số chứng từ gốc kèm theo: ………………………………………………………………………………………………………..

Ngày ……. tháng …….. năm 20….

Người lập phiếu(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người giao hàng(Ký, họ tên)

Thủ kho(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)(Ký, họ tên)

Cách viết Phiếu nhập kho bằng Excel

Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu; họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa; số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho; ngày, tháng, năm theo hóa đơn; tên kho, địa điểm nhập kho.

Phần số lượng:

Phiếu nhập kho lập thành 2 liên (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài), hoặc 3 liên (đối với vật tư tự sản xuất), và người lập phiếu (ghi rõ họ tên), người mua hàng mang phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

Xem thêm: Bạn Đã Biết Cách Nấu Bò Kho Mềm Ngon Mềm, Chuẩn Vị, Ai Nấu Cũng Được

Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài) để ghi vào thẻ kho sau đó chuyển cho phòng kế toán ghi sổ kế toán, và liên 1 lưu lại nơi lập phiếu, liên 3 (nếu có) người mua hàng giữ.

See more articles in category: Món Kho